لیست ماده های مسابقاتی

نام تعداد ثبت نامی رنج سنی از متولدین تا متولدین نتایج آنلاین
100 متر متولدین 93 به بالا - پسر 3 1393/1/1 1394/12/29
100 متر متولدین 92 - پسر 4 1392/1/1 1392/12/29
200 متر متولدین 92 - پسر 4 1392/1/1 1392/12/29
100 متر متولدین 91 - پسر 3 1391/1/1 1391/12/29
200 متر متولدین 91 - پسر 3 1391/1/1 1391/12/29
100 متر متولدین 90 - پسر 10 1390/1/1 1390/12/29
200 متر متولدین 90 - پسر 10 1390/1/1 1390/12/29
100 متر متولدین 89 - پسر 7 1389/1/1 1389/12/29
200 متر متولدین 89 - پسر 7 1389/1/1 1389/12/29
200 متر متولدین 88 - پسر 4 1388/1/1 1388/12/29
500 متر متولدین 88 - پسر 4 1388/1/1 1388/12/29
200 متر متولدین 87 - پسر 8 1387/1/1 1387/12/30
500 متر متولدین 87 - پسر 7 1387/1/1 1387/12/30
300 متر متولدین 86-85 - پسر 7 1385/1/1 1386/12/29
1000 متر متولدین 86-85 - پسر 7 1385/1/1 1386/12/29
300 متر متولدین 84-83 - پسر 3 1383/1/1 1384/12/29
1000 متر متولدین 84-83 - پسر 3 1383/1/1 1384/12/29
300 متر متولدین 82-81-80 - پسر 7 1380/1/1 1382/12/29
1000 متر متولدین 82-81-80 - پسر 7 1380/1/1 1382/12/29
300 متر متولدین 79 به پایین - پسر 4 1363/1/1 1379/12/30
1000 متر متولدین 79 به پایین - پسر 4 1363/1/1 1379/12/30