لیست ماده های مسابقاتی

نام تعداد ثبت نامی رنج سنی از متولدین تا متولدین نتایج آنلاین
100 متر متولدین 93 به بالا - دختر 3 1393/1/1 1394/12/29
100 متر متولدین 92 - دختر 4 1392/1/1 1392/12/29
200 متر متولدین 92 - دختر 3 1392/1/1 1392/12/29
100 متر متولدین 91 - دختر 7 1391/1/1 1391/12/29
200 متر متولدین 91 - دختر 5 1391/1/1 1391/12/29
100 متر متولدین 90 - دختر 10 1390/1/1 1390/12/29
200 متر متولدین 90 - دختر 11 1390/1/1 1390/12/29
100 متر متولدین 89 - دختر 9 1389/1/1 1389/12/29
200 متر متولدین 89 - دختر 9 1389/1/1 1389/12/29
200 متر متولدین 88 - دختر 7 1388/1/1 1388/12/29
500 متر متولدین 88 - دختر 7 1388/1/1 1388/12/29
200 متر متولدین 87 - دختر 10 1387/1/1 1387/12/30
500 متر متولدین 87 - دختر 9 1387/1/1 1387/12/30
300 متر متولدین 86-85 - دختر 8 1385/1/1 1386/12/29
1000 متر متولدین 86-85 - دختر 7 1385/1/1 1386/12/29
300 متر متولدین 84-83 - دختر 8 1383/1/1 1384/12/29
1000 متر متولدین 84-83 - دختر 5 1383/1/1 1384/12/29
300 متر متولدین 82-81-80 - دختر 6 1380/1/1 1382/12/29
1000 متر متولدین 82-81-80 - دختر 7 1380/1/1 1382/12/29
300 متر متولدین 79 به پایین - دختر 2 1363/1/1 1379/12/30
1000 متر متولدین 79 به پایین - دختر 2 1363/1/1 1379/12/30